สารละลาย เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงที่ ประกอบด้วย ตัวทำละลายและตัวละลาย มีทั้ง 3 สถานะ  ดังนี้
1. สารละลายสถานะแก๊ส เช่น อากาศ

2. สารละลายสถานะของเหลว เช่น น้ำเกลือ น้ำเชื่อม ทิงเจอร์ไอโอดีน เป็นต้น

3. สารละลายสถานะของแข็ง เช่น นาก ทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์ ฟิวส์ เป็นต้น

เกณฑ์ในการพิจารณาว่าสารใดเป็นตัวทำละลายหรือตัวละลาย

1. ตัวทำละลายและตัวละลายมีสถานะต่างกัน

     เกณฑ์          ตัวทำละลาย   คือ  สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย

                            ตัวละลาย        คือ  สารที่มีสถานะต่างจากสารละลาย

      ตัวอย่าง 
                               สารละลายน้ำตาลทราย   ประกอบด้วย    น้ำ          +      น้ำตาลทราย

      มีสถานะ ดังนี้    ( ของเหลว )                                      ( ของเหลว )       ( ของแข็ง )

   ดังนั้น     ตัวทำละลาย   คือ   น้ำ

                  ตัวละลาย      คือ  น้ำตาลทราย

2. ตัวทำละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกัน

     เกณฑ์    ตัวทำละลาย   คือ  สารที่มีปริมาณมาก

                      ตัวละลาย       คือ  สารที่มีปริมาณน้อย

       ตัวอย่าง 
   ฟิวส์   ประกอบด้วย     บิสมัท  50%   +   ตะกั่ว  25%   +   ดีบุก 25%

       มีปริมาณ ดังนี้               ( มาก )               ( น้อย )               ( น้อย ) 

   ดังนั้น     ตัวทำละลาย     คือ   บิสมัท   

                   ตัวละลาย          คือ   ตะกั่ว  ดีบุก

ความเข้มข้นของสารละลาย    เป็นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณตัวละลายที่มีในสารละลาย  ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด
       สารละลายเข้มข้น   คือ  สารละลายที่มีปริมาณตัวละลายมาก
       สารละลายเจือจาง  คือ  สารละลายที่มีปริมาณตัวละลายน้อย
       สารละลายอิ่มตัว     คือ  สารละลายที่ไม่สามารถละลายตัวละลายได้อีกต่อไป   ณ อุณหภูมิขณะนั้น ซึ่งถ้าใส่ตัวละลายเพิ่มลงไปอีก จะเหลือตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะ

การบอกความเข้มข้นของสารละลายแสดงด้วยหน่วยร้อยละ ดังนี้

1. ร้อยละโดยมวล

       เป็นการบอกมวลของตัวละลายเป็นกรัมในสารละลาย 100 กรัม เช่น สารละลายน้ำตาลเข้มข้นร้อยละ 10 โดยมวล หมายความว่า มีน้ำตาล 10 กรัม ละลายอยู่ในสารละลายน้ำตาล 100 กรัม หรือสารละลายน้ำตาลประกอบด้วยน้ำตาล  10 กรัม ละลายอยู่ในน้ำ 90 กรัม (100-10 = 90)
[ การใช้หน่วยของมวลเป็น กรัม  เขียนสัญลักษณ์ คือ g ]

2. ร้อยละโดยปริมาตร
       เป็นการบอกปริมาตรของตัวละลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เช่น สารละลายเอทานอลในน้ำเข้มข้นร้อยละ 15 โดยปริมาตร หมายความว่า  สารละลายเอทานอลในน้ำ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีเอทานอลละลายอยู่ 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังนั้นจึงมีน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลาย 85 ลูกบาศก์เซนติเมตร (100-15 = 85)

[ การใช้หน่วยของปริมาตรเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร  เขียนสัญลักษณ์ คือ cm3 ]

3. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร
       เป็นการบอกมวลตัวละลายเป็นกรัมในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เช่น สารละลายยูเรียเข้มข้นร้อยละ 25 โดยมวลต่อปริมาตร หมายความว่า สารละลายยูเรีย 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มียูเรียละลายอยู่ 25 กรัม
[ การใช้หน่วยของมวลเป็น กรัม  เขียนสัญลักษณ์ คือ g และ การใช้หน่วยของปริมาตรเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร  เขียนสัญลักษณ์ คือ cm3 ]

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s